Kultura i rodzina

Rewolucja Billingsów 70 lat później, od wiedzy na temat płodności do medycyny spersonalizowanej

Rewolucja Billingsów 70 lat później, od wiedzy na temat płodności do medycyny spersonalizowanej

"Obecnie, po tzw. „rewolucji seksualnej”, potrzebujemy nowej rewolucji w naszym sposobie myślenia. Musimy odkryć piękno ludzkiej seksualności, zwracając się na nowo do wielkiej księgi natury, ucząc się szanować wartość ciała i powstawanie życia, uwzględniając autentyczne doświadczenia miłości małżeńskiej" - papież Franciszek, 29 kwietnia 2023 r.

W Rzymie w dniach 28-29 kwietnia odbywał się Światowy Kongres metody Billingsów (WOOMB International) pod tytułem
“Rewolucja Billingsów 70 lat później, od wiedzy na temat płodności do medycyny spersonalizowanej”.

Z uczestnikami kongresu spotkał się Ojciec Św. Franciszek i wygłosił katechezę poniżej prezentujemy fragmenty (tłumaczenie własne z tekstu angielskiego)

“Bardzo doceniam tę inicjatywę, która po raz kolejny przypomina nam o pięknie i godności ludzkiej seksualności”.
“W drugiej połowie ubiegłego wieku, kiedy nastąpiła ekspansja badań farmakologicznych w celu kontroli płodności oraz rozwój kultury antykoncepcyjnej, #John_i_Evelyn_Billings przeprowadzili dokładne badania naukowe i opracowali prostą, przystępną dla kobiet i par, metodę uzyskania naturalnej wiedzy o płodności, dając im w ten sposób cenne narzędzie, by odpowiedzialnie kierować swoimi wyborami rodzicielskimi”.

“(…) ich metoda nadal okazuje się aktualna i wymagająca, ponieważ doprowadziła do poważnej refleksji nad wieloma istotnymi obszarami. Należą do nich: edukacja w zakresie wartości ludzkiego ciała, zintegrowana i integralna wizja ludzkiej seksualności, umiejętność pielęgnowania owocności miłości nawet wtedy, gdy nie jest ona płodna, budowanie kultury, która przyjmuje życie i sposoby radzenia sobie z problemem zapaści demograficznej.

W związku z tym pierwotny impet tego, co nazwano „rewolucją Billingsów” nie osłabł, lecz nadal przyczynia się do zrozumienia ludzkiej seksualności i pełniejszego docenienia wymiaru więzi i rodzicielstwa pary.” (…)

“Obecnie, po tzw. „rewolucji seksualnej”, potrzebujemy nowej rewolucji w naszym sposobie myślenia. Musimy odkryć piękno ludzkiej seksualności, zwracając się na nowo do wielkiej księgi natury, ucząc się szanować wartość ciała i powstawanie życia, uwzględniając autentyczne doświadczenia miłości małżeńskiej.”

“Innym wymiarem seksualności, stanowiącym nie mniejsze wyzwanie w naszych czasach, jest właśnie jej więź z rodzicielstwem. Wiedza o płodności ma ogólne znaczenie dla edukacji, ale staje się tym ważniejsza, gdy para wybiera, by być otwarta na przyjęcie dzieci. Metoda Billingsa, wraz z innymi podobnymi metodami, stanowi jedno z najwłaściwszych narzędzi, by w sposób odpowiedzialny realizować pragnienia bycia rodzicami”.

“Wasza praca przyczyniła się również do podstawowego aspektu posługi Kościoła wobec rodzin, jak nauczali moi poprzednicy, a ja również zauważyłem w Amoris Laetitia: „Należy na nowo podjąć nauczanie encykliki Humanae vitae (por. 10-14) i adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (por. 14; 28-35)” (n. 222). Należy zachęcać do stosowania metod opartych na naturalnych rytmach płodności, podkreślając fakt, że „szanują one ciała małżonków, zachęcają do czułości między nimi i sprzyjają wychowaniu autentycznej wolności” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2370)”.

Pełny tekst katechezy w załączonym linku do publikacji watykańskiej.

Anna i Piotr Gryza

https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2023/documents/20230424-messaggio-congressowoomb.html?fbclid=IwAR10SltQZ6pXfad8kZ1uwbyIrlhRJ66iSjInZGBHn1Sz41XYTCfN1LPpn98

Poniżej tekst watykańskiego komunikatu w oryginale

MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS
TO PARTICIPANTS IN THE WOOMB INTERNATIONAL CONGRESS ON

“THE ‘BILLINGS REVOLUTION’ 70 YEARS LATER:
FROM FERTILITY KNOWLEDGE TO PERSONALIZED MEDICINE”

[Rome, Catholic University of the Sacred Heart, 28-29 April 2023]

 

Dear brothers and sisters!

I offer a warm greeting to the organizers and participants of the WOOMB International Congress entitled The “Billings Revolution” 70 years Later: From Fertility Knowledge to Personalized Medicine. I very much appreciate this initiative, which once again reminds us of the beauty and dignity of human sexuality.

In the second half of the last century, as pharmacological research for fertility control expanded and the contraceptive culture was on the rise, John and Evelyn Billings conducted careful scientific research and developed a simple method, accessible to women and couples, for natural knowledge of fertility, offering them a valuable tool for the responsible management of procreative choices. In those years, their approach might have appeared outdated and less reliable in comparison with the purported immediacy and security of pharmacological interventions. Yet in fact, their method has continued to prove timely and challenging, since it has led to serious reflection on a number of essential areas. These include the need for education in the value of the human body, an integrated and integral vision of human sexuality, an ability to cherish the fruitfulness of love even when not fertile, the building up of a culture that welcomes life and ways to confront the problem of demographic collapse. In this respect, the original momentum of what has been called the “Billings revolution” has not diminished, but continues to contribute to the understanding of human sexuality and a fuller appreciation of the relational and procreative dimensions of the couple.

In a world dominated by a relativistic and trivialized view of human sexuality, serious education in this area appears increasingly necessary, requiring an anthropological and ethical approach in which doctrinal issues are explored without undue simplifications or inflexible conclusions. In particular, there is a need always to keep in mind the inseparable connection between the unitive and procreative meanings of the conjugal act (cf. PAUL VI, Humanae Vitae, 12). The former expresses the desire of the spouses to be one, a single life; the latter expresses the shared desire to generate life, which endures even at times of infertility and in old age. When these two meanings are consciously affirmed, the generosity of love is born and strengthened in the hearts of the spouses, disposing them to welcome new life. Lacking this, the experience of sexuality is impoverished, reduced to sensations that soon become self-referential, and its dimensions of humanity and responsibility are lost. The tragedy of violence between sexual partners – including the murder of women – here finds one of its main causes.

Indeed, we are tending to lose sight of the connection between sexuality and the fundamental vocation of each person, the gift of self, which finds particular fulfilment in conjugal and family love. This truth, while present in the heart of each human being, requires education in order to achieve full expression. This is urgently needed, and it represents a challenge for the Church and all those who have the good of the person and society at heart. As I pointed out in Amoris Laetitia, it demands concrete, creative and courageous responses in the area of sexual education: “The language of the body calls for a patient apprenticeship in learning to interpret and channel desires in view of authentic self-giving. When we presume to give everything all at once, it may well be that we give nothing. It is one thing to understand how fragile and bewildered young people can be, but another thing entirely to encourage them to prolong their immaturity in the way they show love. But who speaks of these things today? Who is capable of taking young people seriously? Who helps them to prepare seriously for a great and generous love?” (No. 284). In the aftermath of the so-called sexual revolution and the breakdown of taboos, we need a new revolution in our way of thinking. We need to discover the beauty of human sexuality by once again turning to the great book of nature, learning to respect the value of the body and the generation of life, with a view to authentic experiences of conjugal love.

Another dimension of sexuality, no less challenging in our time, is precisely its relationship with procreation. Knowledge of fertility, while having a general importance for education, becomes all the more important when a couple chooses to be open to accepting children. The Billings Method, together with others like it, represents one of the most suitable means for realizing responsibly the desire to be parents. Today the ideological and practical separation of the sexual relationship from its generative potential has resulted in the quest for alternative forms of having a child, no longer through marital relations but through the use of artificial processes. However, while it is appropriate to assist and support a legitimate desire to conceive with the most advanced scientific knowledge and technologies that can enhance fertility, it is wrong to create test tube embryos and then suppress them, to trade in gametes and to resort to the practice of surrogate parenthood. At the root of the current demographic crisis is, along with various social and cultural factors, an imbalance in the view of sexuality. Hence, the Billings Method also serves as a resource for dealing naturally with infertility problems and for helping spouses become parents by identifying the most fertile periods. In this field, a greater understanding of the processes of procreation, using modern scientific findings, could help many couples make informed and ethically sound decisions that are more respectful of the person and his or her dignity.

This is a task for Catholic universities, and Faculties of Medicine in particular, to take up with renewed commitment. It was essential that John and Evelyn Billings were able to work in the School of Medicine of the University of Melbourne. It is likewise important that the Study and Research Centre for the Natural Regulation of Fertility, present since 1976 in the Catholic University of the Sacred Heart, be part of one of the most prestigious Italian academic institutions and thus benefit from the most advanced scientific knowledge as it carries out its mission of research and training.

The scientific approach of this International Congress is coupled with a recognition of the importance of paying attention to the uniqueness of each couple and each person, and women in particular. A “personalized medicine” reminds us precisely that each person is unique and unrepeatable and that, prior to being the object of treatment for dysfunctions and diseases, he or she must be helped to express his or her potential in the best way possible, with a view to that well-being which is above all the fruit of a harmonious life.

Finally, promoting knowledge of fertility and natural methods also has great pastoral value, since it helps couples to be more conscious of their marital vocation and to bear witness to the Gospel values of human sexuality. The importance of this is seen in the large number of participants at this Congress, with people from many countries and every continent gathered in Rome or joining by video. The positive feedback that has emerged from your various experiences, often the fruit of your work in very difficult social and cultural settings, confirms the importance of your efforts to work with perseverance and commitment in this field, not least to promote the dignity of women and a culture marked by the acceptance of life. These, in fact, are values that we share with other religions.

Your work also contributed to a primary aspect of the Church’s ministry to families, as my Predecessors have taught and I too noted in Amoris Laetitia: “In this sense, the teaching of the Encyclical Humanae Vitae (cf. 10-14) and the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio (cf. 14; 28-35) ought to be taken up anew” (No. 222). The use of methods based on the natural rhythms of fertility should be encouraged, emphasizing the fact that they “respect the bodies of the spouses, encourage tenderness between them, and favour the education of an authentic freedom” (Catechism of the Catholic Church, 2370).

Dear friends, I offer you my best wishes for the fruitfulness of your work and I thank you for all that you do. Carry on with passion and generosity in your valuable service to the ecclesial community and to all those who seek to cultivate the human values of sexuality. May we always keep in mind that God’s original blessing is reflected with particular splendour in this area of life (cf. Gen 1:26-30), and that we are called to honour him in this area as well, as Saint Paul exhorts us: “Therefore glorify God in your body” (1 Cor 6:20). I bless all of you from my heart and I ask you, please, to remember me in your prayers.

Rome, Saint John Lateran, 24 April 2023
 

FRANCIS